GEUS a komunikace s DTM kraje (vyhláška 393/2020 Sb.)

Na řešení komunikace programu GEUS s DTM kraje (vyhláška 393/2020 Sb.) přes jednotný výměnný formát pracujeme již delší dobu. GEUS bude nutno rozšířit o některé úplně nové funkce GIS, nicméně předpokládáme, že do 1.7.2024 (produkční provoz IS DTM krajů - viz předpokládané termíny realizace) bychom měli vše stihnout.

Řešení základní komunikace s DTM bude poskytnuto v rámci kompletního programu GEUS, tedy nebude se jednat o samostatně placený modul. 

Nicméně nejsme schopní zaručit, že kompletní komunikace s DTM kraje oběma směry zůstane standardní součástí GEUSu. Je možné, že skutečná praxe si nakonec oddělení těchto funkcí do samostatného a samostatně placeného modulu vyžádá. 


Řešením základní komunikace s DTM kraje v rámci programu GEUS rozumíme toto:

  • GEUS bude umět importovat JVF DTM a zobrazit kompletní DTM na úrovni pro další zpracování v programu GEUS, tedy nepředpokládáme možnost plné automatické vizualizace mapy dle dřívějších ČSN.
  • GEUS bude umět editovat, vytvářet a mazat prvky ZPS (základní prostorová situace), což je vrstva, kterou spravují kraje a její aktualizace je zajištěná hlavně přes povinnosti stavebníků.
  • Co se týká DTI (dopravní a technická infrastruktura), tak práce s ní nebude v programu GEUS řešena. Program ji pouze načte a zobrazí jen na úroveň "digitální mapy", tedy bez vizualizace pro tisk.
  • GEUS tedy nikdy nebude vhodným nástrojem pro vedení DTM pro různé editory DTM (obce a jiné vlastníky DTI). Bude určený pouze pro zaměření a vytvoření prvků ZPS a jejich odeslání do DTM přes centrální rozhraní DTM, které bude spravovat ČÚZK.
  • Předpokládáme, že oblast DTI bude nadále řešena pomocí současných SW nástrojů, které se až dosud používaly pro správu interních informačních systémů jednotlivých správců sítí a dopravní infrastruktury a komunikace s DTM bude probíhat přes tyto systémy.
  • Tedy hlavním účelem funkcí DTM v GEUSu bude možnost vytvořit geodetické podklady pro aktualizaci DTM (GP-DTM) pro stavebníka tak, aby stavebník v případě objednání geometrického plánu nemusel u jiného geodeta objednávat vytvoření GP-DTM.
  • Tedy geodet, který až dosud používal jen program GEUS pro tvorbu geometrických plánů, bude schopný pomocí programu GEUS stejnou zakázku zpracovat i pro odeslání změn do DTM a nebude se muset učit úplně nový program.
  • Nicméně program GEUS nebude schopný nahradit znalosti předpisů pro tvorbu změn v DTM. Z tohoto pohledu bude program GEUS pouze nástrojem a znalost předpisů a postupů už bude na uživateli. I z tohoto důvodu musí být GP-DTM podepsány geodetem s "razítkem C". Např. GEUS umožní vytvořit zaměření mostu pro odeslání změn do DTM, nicméně způsob záznamu jednotlivých výškových vrstev (do jaké vrstvy patří třeba zábradlí a kam komunikace pod mostem) bude muset znát uživatel.
  • Obecně bude logika aktualizace dat DTM v programu GEUS velmi podobná současné práci s formátem VFK. Tedy po importu dat z výměnného formátu se do aktuálního výkresu vkládají změněné, editované a nové prvky DTM a ty se pak následně exportují do výměnného formátu pro odeslání zpět do DTM.